Smanjenje troškova

Pravo na umanjenje troškova ima lice koje je snosilo troškove sahrane u slučaju da je preminula osoba bila penzioner Republike Srbije

Ukoliko se vrši refundacija troškova, koju utvrđuje tromesečno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u iznosu od 37.460,00 din (292 eur), potrebno je imati:

– ček od penzije preminulog korisnika
– fotokopiju lične karte podnosioca zahteva
– fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih
– račun pogrebne opreme

„Konkordija“ ima sklopljen ugovor sa RF PIO i vrši refundaciju pogrebnih troškova.

Za penzionere republike Srbije račun se automatski umanjuje za iznos refundacije.

ODLOŽENO PLAĆANJE DO 6 MESEČNIH RATA